Coustoon, de nieuwe referentie voor geëmailleerde platen met de 9de kunst als onderwerp.

Le concept

Unieke, beperkte en genummerde oplagen van uitzonderlijke kwaliteit, voor en door u gekozen !

Meer informatie
Télégramme
There are not Posts yet.
» Alle berichten...

Algemene verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht om het bedrijf zonder nadelige gevolgen of motivering mee te delen dat hij afziet van de aankoop, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het artikel of het sluiten van een dienstencontract.

Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (verder "Algemene Voorwaarden" genoemd) bepalen de rechten en verplichtingen van de partijen die betrokken zijn bij de verkoop van producten (verder "Producten" genoemd) via de website COUSTOON, met als adres www.coustoon.com, verder de "Website" genoemd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten die op de Website worden verricht.

1.2. De Algemene Voorwaarden worden overeengekomen tussen, enerzijds, de eenhoofdige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (ebvba) naar Belgisch recht COVAVE, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0843.725. 202 (BTW BE 0843.725.202), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Avenue des Tilleuls 1, te B-7120 Vellereille-le-Sec, in België, verder de "Verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die de website wil bekijken en een aankoop verrichten, verder het "Lid" genoemd. Het Lid en de Verkoper worden verder samen als de "Partijen" aangeduid. De Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door de Algemene Voorwaarden, met uitzondering van alle voorwaarden die voorafgaandelijk op de Website beschikbaar zijn.

1.3. Bij elke bestelling van een Product dat op de Website wordt aangeboden (verder de "Bestelling" genoemd) wordt het Lid geacht voorafgaandelijk de Algemene Voorwaarden te hebben geraadpleegd en uitdrukkelijk aanvaard, zonder dat die aanvaarding gepaard gaat met een handtekening van het Lid. Confrom de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt erop gewezen dat de geldigverklaring van een bestelbon, zoals gepreciseerd in artikel 5 ("Procedure voor het plaatsen van een bestelling") van de Algemene Voorwaarden, overeenkomt met een elektronische handtekening, die voor de Partijen dezelfde waarde heeft als een schriftelijke handtekening en geldt als bewijs van de bestelling in zijn geheel en van de opeisbaarheid van de verschuldigde sommen ingevolge de genoemde bestelling.

1.4. De Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Leden. Het Lid dat een Product wenst te kopen op de Website, verklaart volledig rechtsbekwaam te zijn. Personen die rechtsonbekwaam zijn in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kunnen in geen geval aankopen verrichten op de Website, of moeten een beroep doen op een tussenpersoon, onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger, die identificeerbaar is conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de Algemene Voorwaarden na te leven.

Artikel 2 - Lidmaatschap

2.1. Het uitbrengen van stemmen, het schrijven van commentaren en het aankopen van Producten op de Website is voorbehouden voor Leden die voorafgaandelijk en op geldige wijze lid zijn geworden van COUSTOON met de op de Website omschreven inschrijvingsprocedure. De inschrijvingsprocedure brengt met zich mee dat elk Lid verplicht is om zich te identificeren met een aantal gegevens (naam, adres, e-mail, wachtwoord, gebruikersnaam) voordat hij toegang heeft tot het gedeelte van de Website dat voor Leden is voorbehouden. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn persoonlijk en vertrouwelijk. De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af indien de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Lid onrechtmatig worden gebruikt.

2.2. De Website is toegankelijk voor alle internetgebruikers van minimum 18 jaar oud en voor ontvoogde minderjarigen. Minderjarigen of beschermde meerderjarigen dienen te worden ingeschreven door hun wettelijke vertegenwoordiger(s) en te handelen onder het toezicht van de laatstgenoemde(n). Leden moeten de verplichte velden hebben ingevuld en bevestigen dat de inhoud waarheidsgetrouw is.

2.3. Het is strikt verboden om meerdere accounts aan te maken op de Website.

2.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik een Lid uit te sluiten, bijvoorbeeld omdat hij eerdere aankopen niet heeft betaald, of abnormaal vaak en/of onrechtmatig artikelen terugstuurt. Het Lid zal op de hoogte worden gebracht van zijn uitsluiting met een e-mail naar het adres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving.

2.5. Persoonlijke informatie die indruist tegen de bepalingen van artikel 14 ("Aansprakelijkheid van het Lid"), en in het bijzonder de gebruikersnaam, die openbaar wordt gemaakt, kan leiden tot het afsluiten van de account van het Lid. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een account om de voornoemde reden en zonder voorafgaande kennisgeving af te sluiten en te eisen dat het Lid een andere gebruikersnaam kiest.

Artikel 3 - Beschrijving en beschikbaarheid van de Producten

3.1. De Producten die te koop worden aangeboden zijn dezelfde als die op de Website zijn afgebeeld, met een beschrijving van hun belangrijkste kenmerken, op de dag en het exacte ogenblik waarop het Lid de Website bekijkt, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. De Verkoper stelt binnen de grenzen van het redelijke alles in het werk om de beschikbaarheid van de Producten in real time op de Website te tonen, maar wijst alle aansprakelijkheid af als een besteld Product niet meer beschikbaar blijkt te zijn (de Verkoper verkoopt enkel zeer beperkte en per definitie zeer gegeerde series waarvan geen exemplaren worden bijgemaakt) om de Bestelling van het Lid te kunnen uitvoeren. Als een besteld Product onbeschikbaar blijkt te zijn, wordt het Lid daarvan op de hoogte gebracht. Hij zal de mogelijkheid hebben om zijn Bestelling te wijzigen of te annuleren. In het laatstgenoemde geval zal het bedrag van zijn Bestelling worden terugbetaald indien hij de betaling al heeft uitgevoerd.

3.2. Het contract is niet van toepassing op de foto's, teksten en andere beschrijvende elementen ter illustratie van de Producten. Als de foto's en/of teksten niet waarheidsgetrouw blijken te zijn, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld. De Verkoper verbindt zich ertoe om zijn uiterste best te doen om zo snel mogelijk fouten of hiaten te verhelpen nadat hij erop werd gewezen.

Artikel 4 - Aankoopprijzen en leveringskosten

4.1. Aankoopprijs van het Product

Voor iedereen die niet is ingelogd (niet geïdentificeerd), voor elk (geïdentificeerd) particulier Lid dat is ingelogd op de Website en dat een factuuradres heeft in een land van de Europese Unie, en voor elk (geïdentificeerd) als professioneel optredend Belgisch lid dat is ingelogd op de website, wordt de prijs van elk Product (verder "Aankoopprijs" genoemd) in euro en met btw inclusief weergegeven op de Website.

Voor elk particulier Lid dat is ingelogd op de Website en dat een adres heeft buiten de Europese Unie, en voor elk niet-Belgisch, als professioneel optredend lid dat is ingelogd op de Website, wordt de Aankoopprijs in euro en exclusief btw weergegeven op de Website.

Het Belgische btw-tarief is van toepassing. Andere kosten (douanerechten en/of plaatselijke belastingen) worden niet weergegeven. Douanerechten of andere plaatselijke belastingen, rechten bij invoer of door de overheid geheven belastingen, kunnen mogelijk nog verschuldigd zijn. Zulke rechten en geldbedragen zijn niet verschuldigd door de Verkoper. Ze zijn ten laste van het Lid, dat er de volledige verantwoordelijkheid voor draagt, zowel wat de aangifte betreft als inzake het voldoen van betalingen aan de bevoegde overheden en instanties van het land van het Lid. De Aankoopprijs is in geen enkel geval inclusief de leveringskosten, die duidelijk worden aangegeven voor de definitieve goedkeuring van de bestelling. De leveringskosten zijn eveneens ten laste van het Lid (tenzij expliciet anders aangegeven). Ook kortingen of aankoopbonnen die persoonlijk aan het Lid werden toegekend, worden niet in de Aankoopprijs verrekend. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de Aankoopprijs die gold op het moment dat de bestelling werd goedgekeurd, en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4.2. Leveringskosten

Bij het plaatsen van een Bestelling verbinden de Leden zich ertoe om behalve de Aankoopprijs van de bestelde Producten ook de leveringskosten (verder "Kosten" genoemd) te betalen. De Kosten zijn afhankelijk van het soort en de hoeveelheid bestelde Producten en de geselecteerde bestemming. Daarbij gelden de tarieven die op de Website staan, voor verzending van de maatschappelijke zetel van de Verkoper of van enige andere bedrijfszetel van de verkoper in België of van bij een van zijn onderaannemers. Het Lid kan het bedrag van de Kosten raadplegen op de Website onder de rubriek « Verpakking, levering & verzekering ». De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Kosten op ieder ogenblik te wijzigen, maar de Kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het moment dat de bestelling werd goedgekeurd, en onder voorbehoud van beschikbaarheid. De Kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald als het Lid de volledige bestelling of een deel ervan terugstuurt op grond van zijn herroepingsrecht, conform artikel 10 ("Herroepingsrecht en retourneringsprocedure") van deze Algemene Voorwaarden.

4.3. Andere kosten die gepaard gaan met het plaatsen van de Bestelling.

De andere kosten die gepaard gaan met het plaatsen van de Bestelling, zoals de kosten voor de internetverbinding of de communicatiekosten, zijn ten laste van het Lid.

Artikel 5 - Procedure voor het plaatsen van een Bestelling

5.1. Om een Bestelling te plaatsen moet het Lid naar het gedeelte van de Website surfen dat is voorbehouden voor Leden, zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren en het bestelformulier op de Website invullen. Op dat formulier moet hij onder meer zijn persoonsgegevens vermelden en in het bijzonder zijn achternaam, voornaam en het leveringsadres. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien er verkeerde informatie wordt verstrekt. Nadat het Lid het bestelformulier heeft ingevuld, wordt hij verzocht om de bestelprocedure af te ronden door op "Ik bevestig mijn bestelling" te klikken. Zodoende bevestigt het Lid dat hij deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt, bevestigt hij definitief zijn Bestelling en verbindt hij zich ertoe om het verschuldigde bedrag, namelijk de Aankoopprijs vermeerderd met de Kosten en verminderd met eventuele aankoopbonnen, volledig te betalen.

5.2. De Verkoper zal elke Bestelling bevestigen door binnen de 24 uur na het plaatsen van de Bestelling een e-mail naar het lid te sturen (verder "Bevestiging van de Bestelling" genoemd). De Verkoper zal daarvoor het e-mailadres gebruiken dat het Lid heeft opgegeven bij zijn inschrijving. In de Bevestiging van de Bestelling wordt onder meer de datum van de bestelling vermeld, alsook het (de) bestelde Product(en), de Aankoopprijs, vermeerderd met de Kosten, en het leveringsadres en de leveringsprocedure. De gegevens die door de Verkoper werden geregistreerd en de Bevestiging van de Bestelling vormen het bewijs van de contractuele relatie tussen de Partijen.

5.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of elke levering te weigeren of te annuleren indien (i) er reeds een geschil met het Lid bestaat, (ii) een eerdere verzending niet of niet volledig werd betaald of (iii) indien de banken hun toestemming weigeren te geven voor het uitvoeren van de betaling met een kredietkaart of een overschrijving. In dit geval is de Verkoper geenszins aansprakelijk.

Artikel 6 - Procedure voor het nemen van een optie

6.1. Indien er een optie kan worden genomen op bepaalde Producten, wordt dat vermeld in de betreffende rubriek. Dankzij dit systeem kunnen Leden vanaf het ogenblik dat een prototype is goedgekeurd, Producten reserveren die beschikbaar zullen zijn in de komende weken of maanden. In elke productbeschrijving staat wanneer het Product naar schatting klaar zal zijn. De Verkoper is echter niet aansprakelijk voor vertragingen. De maand waarin het Product naar schatting klaar zal zijn, wordt enkel ter informatie vermeld en kan bijgevolg op elk moment worden gewijzigd door de fabrikanten.

6.2. Als het aantal opties binnen een volgens de Verkoper te bepalen redelijke termijn niet zou volstaan, behoudt de Verkoper zich het recht voor om, zonder dat het Lid zich tegen de beslissing kan verzetten, de productie niet van start te laten gaan. Het Lid dat een optie heeft genomen, wordt in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht.

Artikel 7 - Verbod van verkoop buiten het netwerk

De Producten van de Verkoper mogen enkel worden verkocht in het door de Verkoper erkende distributienetwerk. Bijgevolg is elke verkoop en aankoop of schenking van Producten van de Verkoper buiten het erkende netwerk om, en onder meer via websites die niet door de Verkoper worden erkend, verboden. Ongeacht of daarbij schade wordt toegebracht aan het merk of de integriteit van de Producten, kunnen dergelijke handelingen de burgerrechtelijke en in voorkomend geval de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de personen in kwestie met zich meebrengen. Dit verbod is van kracht zolang de beperkte serie waar het Product deel van uitmaakt niet is uitverkocht bij COUSTOON.

Artikel 8 - Betalingsprocedure

8.1. De betaling van de aankopen geschiedt uitsluitend in euro, met behulp van een overschrijving of een kredietkaart van het type Visa of Mastercard voor privéleden. De Leden die erkende verkopers zijn, kunnen enkel met een overschrijving betalen. Cheques en contant geld worden in geen geval aanvaard.

8.2. Tijdens de bevestiging van de Bestelling kiest het Lid voor een van de aangeboden betaalwijzen. Indien hij met een kredietkaart betaalt, vult het Lid de naam in die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Bepaalde banken vragen soms een extra elektronische handtekening die bijvoorbeeld met een digipass moet worden ingevoerd. Na de bevestiging van de Bestelling, zijn de bepalingen over het bedrieglijke gebruik van het betaalmiddel, zoals vermeld in de overeenkomst die werd gesloten tussen het Lid en de uitgever van de kredietkaart en tussen de Verkoper en zijn bank, van toepassing. Het Lid garandeert de Verkoper bij het bevestigen van de Bestelling dat hij over de eventueel vereiste toelating beschikt om de betaalkaart te gebruiken voor de betaling.

8.3. De bescherming tegen een eventueel frauduleus gebruik van de voor de transactie gebruikte betaalmiddelen, bijvoorbeeld als gevolg van hacken, en tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van de Bestelling, wordt verzekerd door het bedrijf PAYPAL in geval van betaling met een kredietkaart of door de banken in geval van betaling met een klassieke overschrijving.

8.4. De door het Lid bevestigde Bestelling wordt pas definitief als de beveiligde financiële instelling en het bedrijf PAYPAL hun toestemming hebben gegeven voor de uitvoering van de transactie. In geval van weigering door de beveiligde financiële instelling of het bedrijf PAYPAL, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt het Lid per e-mail op de hoogte gebracht. Indien er gebruik wordt gemaakt van een overschrijving, wordt de door het Lid bevestigde Bestelling pas definitief als het totaalbedrag van de Bestelling op de rekening van de Verkoper staat.

8.5. In geval van een betaling met PAYPAL, worden de gegevens over de Bestelling automatisch verwerkt door PAYPAL. De automatische gegevensverwerking is bedoeld om fraude met betaalkaarten tegen te gaan. PAYPAL en de Verkoper zijn de bestemmelingen van de gegevens die verband houden met de Bestelling. Als de gegevens die verband houden met de Bestelling niet worden verzonden, kan de transactie niet worden uitgevoerd en geanalyseerd. In geval van het frauduleuze gebruik van een betaalkaart, een onregelmatige aangifte of een onregelmatigheid, kunnen de gegevens van de Bestelling die niet werd betaald, worden bijgehouden in een bestand over het betalingsprobleem.

8.6. Het (de) bestelde Product(en) blijven het eigendom van de Verkoper tot de volledige voldoening van de Aankoopprijs en de Kosten die werden meegedeeld bij het plaatsen van de Bestelling.

Artikel 9 - Levering

9.1. Bij het bevestigen van zijn Bestelling, kan het Lid kiezen om zijn pakje af te halen bij COUSTOON of om het te laten leveren op een bepaald adres (thuis, op het werk of ergens anders). De Verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Bestelling naar dat adres wordt gestuurd binnen de op de Website bepaalde termijnen, die afhankelijk zijn van de bestemming. De leverancier zal zich tussen 8 en 18 uur op een werkdag aanmelden op het adres en het (de) pakje(s) overhandigen aan de bestemmeling of een andere persoon die aanwezig is op het adres in kwestie. In geval van afwezigheid zal er een boodschap worden achtergelaten in de brievenbus van het opgegeven adres. Afhankelijk van het land waar het pakje naartoe wordt gestuurd, dient het Lid de leverancier te verzoeken om nog eens langs te komen met het pakje of moet hij het ophalen in een postpunt dat zich in de buurt van het leveringsadres bevindt. Indien het Lid de leverancier niet verzoekt om opnieuw langs te komen met het pakje of het niet gaat ophalen in het door de transporteur bepaalde postpunt binnen de termijn die in de boodschap wordt bepaald, of indien hij afwezig is bij de nieuwe levering, wordt de Bestelling automatisch geretourneerd naar de Verkoper, die contact zal opnemen met het Lid om de levering van de Bestelling te organiseren. In voorkomend geval zal het Lid de nieuwe leveringskosten verschuldigd zijn.

9.2. Wanneer hij een Bestelling plaatst, verbindt het Lid zich ertoe om bij de ontvangst van de koopwaar alle heffingen, rechten, belastingen en andere huidige en toekomstige kosten te betalen die verschuldigd zijn door de levering van de bestelde producten. De Verkoper is in dergelijk geval geenszins hoofdelijk aansprakelijk.

9.3. Alle pakjes van de Verkoper worden enkel geleverd als er voor ontvangst wordt getekend. Alle pakjes van de Verkoper zijn minstens verzekerd voor het bedrag van de Aankoopprijs, exclusief btw en Kosten. Alle Producten van de Verkoper worden in een extra stevige verpakking verzonden.

9.4. De levering wordt rechtstreeks uitgevoerd door het bedrijf BPost of door de nationale postdiensten. De leveringstermijnen staan op de Website. Hoewel de Verkoper en zijn leverancier hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de pakjes binnen de bepaalde termijnen worden geleverd, kan er geen schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of zijn leverancier indien de levering vertraging oploopt.

9.5. Bij de levering wordt er een verkoopfactuur overhandigd aan het Lid.

9.6. De overdracht van de risico's naar het Lid geschiedt op het moment van de levering. Elke levering wordt geacht te zijn uitgevoerd nadat het Product is afgeleverd op het gekozen leveringsadres of, in voorkomend geval, het door de leverancier geselecteerde postpunt. Het bewijs van de levering wordt opgesteld met het controlesysteem dat door de leverancier wordt gebruikt, in de vorm van een handtekening. Het pakje moet niet noodzakelijk in ontvangst worden genomen door de ondertekenaar van de Bestelling. De handtekening van de persoon die aanwezig is om het pakje op het opgegeven adres in ontvangst te nemen bij afwezigheid van de persoon die de Bestelling plaatste, of de handtekening van de persoon aan de receptie of het onthaal van het opgegeven adres, vormt het volledige materiële bewijs voor de ontvangst van het pakje.

9.7. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om de verzending bij ontvangst te controleren en voorbehoud en klachten die gerechtvaardigd lijken te uiten en zelfs om het pakje te weigeren als het mogelijk werd geopend of het duidelijk zichtbaar is beschadigd. Het voornoemde voorbehoud en de klachten over de levering van Producten moeten rechtstreeks en met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de leverancier worden gericht, binnen drie werkdagen na de levering van de Producten. Een kopie moet aan de Verkoper worden bezorgd.

9.8. De levering wordt uitgevoerd op het door het Lid bepaalde leveringsadres. Het Lid is verantwoordelijk voor de gegevens die hij meedeelt bij het plaatsen van de Bestelling. In geval van een vergissing bij het invoeren van de gegevens, is de Verkoper niet aansprakelijk indien het onmogelijk blijkt te zijn om de Bestelling te leveren.

9.9. De Verkoper behoudt zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren tijdens de vakantieperiodes die op de Website worden vermeld.

Artikel 10 - Herroepingsrecht en retourneringsprocedure

10.1. Als een van de op de Website gekochte artikelen het Lid niet bevalt, beschikt hij over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de levering (die plaatsvindt op de dag dat de ontvangsbevestiging van de levering wordt getekend) om zijn aankoop te herroepen zonder nadelige gevolgen of motivering, in overeenstemming met de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, die van toepassing is op deze Algemene Voorwaarden. Binnen die termijn moet het Lid de Verkoper met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

Het Lid beschikt na het meedelen van zijn voornemen om de Bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren over een termijn van 10 kalenderdagen om de Producten terug te bezorgen aan de Verkoper. Indien deze termijn niet wordt nageleefd, vervalt het herroepingsrecht van het Lid en moet hij de betaling van zijn Bestelling uitvoeren.

10.2. Voor het retourneren van koopwaar naar de Verkoper moet het adres van de Verkoper worden gebruikt, tenzij het Lid andere instructies krijgt. Het Lid kan de koopwaar laten transporteren op de wijze die hij verkiest. Hij moet het verzendigingsbewijs bewaren. Het adres van de Verkoper is: COVAVE ebvba, Avenue des Tilleuls 1, B-7120 Vellereille-le-sec (België).

10.3. Indien het Lid gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, volgens de procedure die in de vorige alinea wordt uiteengezet, verbindt de Verkoper zich ertoe om de Aankoopprijs terug te betalen aan het Lid indien het bedrag reeds werd betaald. De terugbetaling gebeurt binnen dertig (30) kalenderdagen nadat de Verkoper het pakje heeft teruggekregen. De leveringskosten blijven echter verschuldigd door het Lid, zelfs indien het volledige pakje wordt terugbezorgd. De terugbetaling zal op de volgende manier plaatsvinden: de terugbetaling van de Aankoopprijs van de geretourneerde Producten, verminderd met de bedragen van de aankoopbon(nen) en eventuele kortingen wordt uitgevoerd met een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer dat het Lid heeft meegedeeld. Als er geen geldig bankrekeningnummer wordt opgegeven, kan de Verkoper de terugbetaling regelen met een aankoopbon die op de Website kan worden gebruikt.

10.4. Het Lid kan niet gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de geleverde Producten duidelijk langdurig werden gebruikt, werden beschadigd of indien er onderdelen ontbreken (waaronder het certificaat van echtheid). De Producten moeten behoorlijk worden beschermd indien ze worden geretourneerd, in de oorspronkelijke verpakking, en moeten in een perfecte staat verkeren om opnieuw te kunnen worden verkocht (niet beschadigd of bevuild door de klant). Ze moeten met alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en documentatie naar het hierboven vermelde adres worden gestuurd, en met de originale verkoopfactuur, waarvan het Lid een kopie moet bewaren. Als er niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de Producten niet worden teruggenomen. Ook pakjes waarvan niet valt af te leiden wie de verzender is (door de vermelding van de achternaam, de voornaam en het adres), of pakjes die aan de Verkoper zijn gericht onder rembours, kunnen evenmin worden teruggenomen. Teruggestuurde artikelen die niet worden aanvaard voor retournering, worden bijgehouden op het adres van de Verkoper en ter beschikking gehouden van het Lid, dat verplicht is om ze op te halen en te betalen. In geval van het abnormaal of onrechtmatig retourneren van artikelen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om latere Bestellingen te weigeren.

Artikel 11 - Klantgarantie

11.1. Het Lid geniet van de wettelijke garantie van artikelen 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor elk gebrek aan conformiteit op het moment van de levering van het artikel, indien hij niet op de hoogte was van de onvolmaaktheid of niet geacht was ervan op de hoogte te zijn op het moment dat hij het contract sloot, en indien de onvolmaaktheid zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering. In voorkomend geval kan het Lid ofwel de kostenloze vervanging van het artikel in kwestie eisen, binnen een redelijke termijn en rekening houdende met de beschikbaarheid van gelijkaardige artikelen, ofwel aanspraak maken op een gepaste korting op de Aankoopprijs, ofwel het contract laten ontbinden, onder de door de wet bepaalde voorwaarden. Het Lid kan echter de ontbinding van het contract niet eisen in geval van een klein gebrek aan conformiteit (de Producten die op de Website worden verkocht, zijn immers met de hand vervaardigde ambachtelijke producten. Kleine onvolmaaktheden die zich bij sommige exemplaren kunnen voordoen, kunnen niet als gebreken worden beschouwd). Er zal zo nodig ook rekening worden gehouden met slijtage als gevolg van het gebruik van het artikel door het Lid sinds de levering. Tot slot staat er duidelijk op de Website dat eventuele vervormingen als gevolg van opeenvolgende verhittingen in een oven met een temperatuur van 800 °C volstrekt normaal zijn. Dergelijke vervormingen kunnen dus niet als een gebrek aan conformiteit worden beschouwd door het Lid.

11.2. Het Lid moet de Verkoper ten laatste twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld schriftelijk op de hoogte brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van de wettelijke garantie. De kosten voor de retournering van het niet conforme artikel worden door de Verkoper gedragen, op voorwaarde dat de verzending in België plaatsvindt en er gebruik wordt gemaakt van de diensten van de posterijen. De retourneringskosten kunnen worden vergoed met een aankoopbon die geldig is voor een volgende bestelling, of ze kunnen in een eventuele terugbetaling worden inbegrepen.

11.3. De garantie is niet van toepassing voor:

 • de normale slijtage van bepaalde artikelen;
 • kleine, eerder genoemde onvolmaaktheden;
 • een vervorming van de plaat als gevolg van opeenvolgende verhittingen in een oven met een temperatuur van meer dan 800 °C (dergelijke onvolmaaktheden zijn inherent aan de behandeling van de plaat, die bedoeld is opdat de verf in het staal smelt, en waarvan het Lid op de hoogte is op het moment van de aankoop);
 • gebreken en schade die door de schuld van het Lid zijn veroorzaakt.

Een Lid dat informatie nodig heeft of een vraag wil stellen, kan de Verkoper contacteren. Zijn gegevens staan onder de rubriek « Contact » of « Wettelijke bepalingen » van de Website.

Artikel 12. - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

12.1. De Verkoper verzamelt persoonlijke gegevens van de Leden die hem via de Website worden bezorgd. Hij verbindt zich ertoe om die gegevens niet door te geven aan derden, met uitzondering van de bedrijven die zich bezighouden met de dienstverlening en de regeling van het beheer, de uitvoering, de levering en de betaling. Met uitzondering van de voornoemde gevallen, die noodzakelijk zijn om de transactie tussen de Verkoper en het Lid in goede banen te leiden, zijn de gegevens vertrouwelijk. Ze worden enkel door de Verkoper en de voornoemde bedrijven gebruikt voor de verwerking van de Bestellingen, of met de bedoeling om de communicatie te verbeteren en persoonlijker te maken, meer bepaald door informatiebrieven of -mails te versturen en het aanpassen van de website aan de persoonlijke voorkeuren van Leden.

12.2. De Verkoper zal dus geen informatie over de Leden verkopen, verhandelen en verhuren aan derden. De Verkoper kan gefundeerde statistieken over zijn Leden, verkopen, de uitwisselingsstructuur en de informatie op de Website aan betrouwbare derden bezorgen, maar in die statistieken zullen geen persoonlijke gegevens staan. Het huidige artikel kan echter niet de overdracht van de activiteiten aan een derde verhinderen.

12.3. In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kan het Lid zijn toegangsrecht tot het bestand en zijn recht op verbetering van de gegevens die hem betreffen uitoefenen door de rubriek « Mijn account » te raadplegen. Hij kan zijn recht om de gegevens die hem betreffen te laten schrappen uitoefenen door ofwel een brief, ofwel een e-mail te sturen. Daartoe moet hij de contactgegevens uit de rubriek « Contact »gebruiken en de optie « Ik wil mijn COUSTOON-account opzeggen » kiezen (en zijn e-mailadres, achternaam, voornaam en postadres vermelden). Bovendien moet de verwerking van persoonsgegevens die via de Website werden verzameld in overeenstemming met de voornoemde wettelijke bepalingen gepaard gaan met een aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Verkoper is geregistreerd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de berscherming van de persoonlijke levenssfeer met het nummer HM003013870. De persoon die bij de Verkoper verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en vragen van Leden over het onderwerp beantwoordt, is Stéphane Lahaye, cous[at]coustoon.com.

12.4. Het Lid aanvaardt dat bepaalde informatie over hem wordt verspreid. Het gaat meer bepaald over openbare informatie (zijn gebruikersnaam, commentaren enzovoort) die met hem verband houden. De openbare informatie zal beschikbaar zijn voor alle internetgebruikers, ongeacht of ze Leden van de Website zijn. Door dergelijke gegevens mee te delen, aanvaardt het Lid dat ze op de hele Website openbaar worden gemaakt.

12.5. De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat wordt bewaard op de harde schijf van het Lid. Het is bedoeld om aan te geven dat de Gebruiker of het Lid de Website al eerder heeft bezocht. Cookies worden ook door de Verkoper gebruikt om de dienstverlening aan het Lid aan hem persoonlijk aan te passen. Het Lid heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen. In dat geval verliest hij de mogelijkheid om de dienstverlening van de Verkoper aan hem persoonlijk te laten aanpassen.

12.6. Op bepaalde pagina's van de Website kunnen elektronische afbeeldingen of computercode staan waarmee het mogelijk is om het aantal bezoekers van de pagina te tellen. De computercode kan in samenwerking met bepaalde partners van de Verkoper worden gebruikt, onder meer om de efficiënte van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De gegevens die met de computercode worden verkregen, maken het enkel mogelijk om statistieken op te stellen over het raadplegen van bepaalde pagina's van de Website, met de bedoeling om de Leden beter te bedienen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de Verkoper

13.1 De Producten die door de Verkoper worden aangeboden, zijn in regel met de geldende Belgische wetgeving. De Verkoper is niet aansprakelijk als het Product niet in regel zouden zijn met de wetgeving van het land waar het wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om zich bij de plaatselijke overheid te informeren over de mogelijkheid om de Producten of diensten die hij wil bestellen in te voeren of te gebruiken.

13.2. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren van het contract in geval van een onvoldoende voorraad of onbeschikbaarheid van het Product, overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en transportdiensten en/of communicatiediensten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor enig onrechtstreeks nadeel als gevolg van de voornaamde oorzaken, bedrijfsverliezen, winstderving, verlies van kans, schade of kosten.

13.3. De Verkoper gaat in alle fasen betreffende het raadplegen van de Website of de Bestelling enkel verplichtingen aan die verband houden met de levering of latere diensten. De Verkoper is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade die verband houden met het gebruik van internet, zoals een onderbreking van de dienstverlening, een computerinbraak, de aanwezigheid van computervirussen, of andere zaken die als gevallen van overmacht kunnen worden beschouwd.

13.4. De Verkoper is evenmin aansprakelijk in geval van vergissingen over de eigenschappen van het bestelde Product, en meer bepaald over de exacte kleur, die het resultaat zou zijn van het gebruik van toestellen die niet geschikt zijn om de Producten op de Website correct weer te geven.

13.5. De Verkoper is evenmin aansprakelijk voor enige schade ook die het gevolg zou zijn van een slecht gebruik van de verhandelde Producten.

13.6. Op de Website staan links naar andere website. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor de huidige of toekomstige inhoud van die websites, en evenmin voor de inhoud van andere websites met een link naar de eigen Website.

13.7. In elk geval reikt de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van de huidige Algemene Voorwaarden niet verder dan een geldsom die gelijk is aan de betaalde of betaalbare sommen voor de transactie die aan de oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid ligt, wat ook de oorzaak of de hoedanigheid van de handeling in kwestie is.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van het Lid

14.1. Het Lid is aansprakelijk voor alle handelingen die hij met zijn gebruikersnaam op de Website verricht. Daarom is het de verantwoordelijkheid van het Lid om zijn wachtwoord geheim te houden.

14.2. Het Lid is aansprakelijk voor alle informatie die hij op de Website publiceert. Zo moeten de commentaren, de gebruikersnaam, de foto's, afbeeldingen, titels en beschrijvingen van afbeeldingen en foto's die door het Lid worden gepubliceerd, beantwoorden aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Deze openbare informatie mag dus niet:

 • indruisen tegen de goede zeden en de openbare orde;
 • misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden verheerlijken, het nazisme verheerlijken, misdaden of wanbedrijven verheerlijken, het bestaan van erkende misdaden tegen de mensheid of genocides ontkennen, de menselijke waardigheid in het gedrang brengen;
 • van gewelddadige, pornografische of pedofiele aard zijn of schade toebrengen aan minderjarigen;
 • eerrovend, beledigend, overdreven, leugenachtig of lasterlijk zijn voor derden, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen;
 • racistisch, xenofoob of negationistisch zijn of schadelijk zijn voor de eer of reputatie van iemand anders, aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon of een groep personen wegens hun afkomst, geslacht, gezinssituatie, uiterlijk, achternaam, gezondheidstoestand, handicap, genetische eigenschappen, zeden, werkelijke of veronderstelde seksuele geaardheid, leeftijd, politieke meningen, vakbondsactiviteiten, werkelijk of verondersteld lidmaatschap van een bepaalde etnie, natie, ras, of godsdienst;
 • schade toebrengen aan het privéleven, het intieme karakter van het privéleven of het afbeeldingsrecht van personen;
 • een inbreuk vormen op het briefgeheim;
 • overeenkomen met namaak, oneerlijke concurrentie of parasitisme;
 • een persoon of groep personen bedreigen;
 • aanzetten tot het plegen van een wanbedrijf, een misdrijf of een terroristische daad;
 • virussen, wormen of Trojaanse paarden bevatten, of computercode of een computerprogramma bevatten dat de werking van een computer of computernetwerk dat van dichtbij of veraf verband houdt met de activiteiten van de Verkoper onderbreekt, vernielt of de werking ervan beperkt;
 • een derde de mogelijkheid bieden om zich rechtstreeks of onrechtstreeks illegaal gekopieerde software te verschaffen, alsook software die bedoeld is voor hacking en inbraken in computer- en telecommunicatiesystemen, virussen en logische bommen, en in het algemeen alle software of andere hulpmiddelen die schade kunnen toebrengen aan iemands rechten en aan de veiligheid van personen en goederen.

14.3. Indien de bovenstaande bepalingen niet worden nageleefd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de openbare informatie die strijdig is met de hierboven beschreven principes te verwijderen of de verspreiding ervan te verhinderen. De Verkoper behoudt zich bovendien het recht voor om de account van een Lid af te sluiten en de toegang tot de Website met zijn IP-adres te blokkeren. Het afsluiten van de account of van informatie kan tijdelijk of definitief zijn. Indien een account wordt afgesloten, brengt de Verkoper het Lid op de hoogte met een e-mail en zal hij schadevergoeding kunnen eisen ter vergoeding van de eventueel geleden schade.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1. Alle inhoud op de Website, ongeacht of het beeld- of geluidsmateriaal is, met inbegrip van de achterliggende technologie, wordt beschermd door het auteursrecht, door merken of brevetten en meer in het algemeen door de intellectuele eigendom en door de wet betreffende gegevensbanken. Ze zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper. Een Lid dat een eigen Website heeft en voor eigen gebruik op zijn eigen website een eenvoudige link naar de Website wil plaatsen, is verplicht om daarvoor de toestemming van de Verkoper te vragen. Deze procedure kan niet worden beschouwd als een impliciete lidmaatschapsovereenkomst. Het plaatsen van een hypertekstlink die naar de Website verwijst met behulp van framing, inline linking of deep linking is strikt verboden. In elk geval moeten alle links, zelfs als er stilzwijgende toestemming voor is gegeven, worden verwijderd op eenvoudig verzoek van de Verkoper.

15.2. In overeenstemming met de wetgeving inzake de eigendom van literaire en artistieke of andere gelijkaardige rechten, is deze Website en alle inhoud, merken, tekeningen, modellen, logo's, grafische voorstellingen enzovoort die op deze Website staan, alsook hun verzameling, het exclusieve eigendom van de Verkoper of van zijn leveranciers of partners. De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is enkel toegelaten voor informatiedoeleinden en persoonlijk gebruik. Reproducties en het gebruik van kopieën voor andere doelen zijn uitdrukkelijk verboden. Elk ander gebruik komt overeen met namaak en wordt bestraft op grond van de intellectuele eigendom, tenzij de Verkoper voorafgaandelijk zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 16 - Contact en regeling van geschillen

Indien het Lid vragen wil stellen over zijn aankoop, kan hij contact opnemen met de Verkoper. Hij moet daarvoor de gegevens gebruiken uit de rubriek « Contact » van de Website. De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een termijn van maximum 5 werkdagen de vraag van de Koper te beantwoorden.

Artikel 17 - Toepasselijk recht - bevoegde rechtbanken

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het Belgische recht. In geval van een geschil zal er getracht worden om een minnelijke schikking te bereiken voordat er een rechtsvordering wordt ingesteld. Indien er geen minnelijke schikking wordt bereikt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Verkoper zich bevindt bevoegd.

Artikel 18 - Nietigheid en volledigheid

Indien een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of ongeldig worden verklaard door de toepassing van een wet of voorschrift of als gevolg van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de andere bepalingen en hun reikwijdte volledig van kracht. De Algemene Voorwaarden en het overzicht van de bestelling dat naar het Lid wordt verzonden, vormen samen een contractueel geheel en behelzen de volledige contractuele relatie die de Partijen zijn aangegaan. Indien er enige contradictie bestaat tussen de beide documenten, hebben de Algemene Voorwaarden de overhand.

Artikel 19 - Bewijs

De computerregisters die worden bijgehouden in de computersystemen van de Verkoper en van zijn partners in voldoende veilige omstandigheden, vormen het bewijs voor de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de Partijen.

Artikel 20 - Wijziging

Rekening houdende met de mogelijke evolutie van de Website, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Hij zal in dat geval de nieuwe versie via de Website verspreiden onder de Leden.

Hoog van bladzijde